Mentalhealthketo.com ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੈ। (ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ)

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੌਡਕਾਸਟ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਡਮੈਚ.

ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਟੋਜਨਿਕ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਥੇ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਟੋ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਬੇਦਾਅਵਾ, ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੇਟੋਜੇਨਿਕ ਡਾਈਟਸ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਪਾਚਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹਨ। ਪੀਅਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ ਖੋਜ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੇਤਰਤੀਬੇ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ (RCTs) ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੰਤੂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।


ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾ.

ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਬੋਧਾਤਮਕ-ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਅਤੇ ਦਵੰਦਵਾਦੀ-ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਖਲ ਵਜੋਂ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕਿਦਾ ਚਲਦਾ.

ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟੋਜਨਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਖੁਰਾਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਦਿਮਾਗੀ ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, PTSD, ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ, ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖੋਜ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਟੋਜਨਿਕ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੀਅਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ। ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਟੋ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਬਲੌਗ or ਸਰੋਤ ਪੰਨਾ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ.

ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।