ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਨਿਊਅਲ, Inc DBA ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਟੋ (“ਕੰਪਨੀ”, “ਅਸੀਂ”, ਜਾਂ “ਸਾਡੇ”) ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ "ਤੁਸੀਂ" ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ("ਵੈਬਸਾਈਟ") ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 1. ਨਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ - ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ।
 2. ਨਾਮ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਬਿਲਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ।
 3. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ।
 4. ਇੱਕ ਸਹਿ-ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ/ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੋਣਗੇ।


ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ("ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ") ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। nicole@mentalhealthketo.com 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 1. ਅਗਿਆਤ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ IP ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ IP ਪਤਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡੇਟਾ" ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • "ਕੂਕੀਜ਼" ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ "ਕੂਕੀਜ਼" ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ-ਕੈਪਚਰ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ।

ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 1. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 1. ਸਹਿਮਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਅਸਪਸ਼ਟ, ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
 2. ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।
 3. ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਜ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਿਨਾਰ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭੁਗਤਾਨ.

ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ GDPR ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

 • ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 • ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੂਗਲ / ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣਾ।

ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਭਾਵ, ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ, ਸਮੂਹ ਕੋਚਿੰਗ ਕਾਲ 'ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ)।

ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਟੋਰੇਜ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ।

ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਲੋੜ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ)।

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਡਾਟਾ ਧਾਰਨ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗੁਪਤਤਾ

ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕਿ: (1) ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, (2) ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ (3) ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬੇਦਾਅਵਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਾਂ (XNUMX) ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ।

ਪਾਸਵਰਡ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ, ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਆਉਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ(ਨਾਂ) ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ(ਨਾਂ) ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਵਾਏ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ, ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ:

 1. ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
  1. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਹੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕਰੋ।
  1. ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਜਾਂ ਮਿਟਾਓ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। (ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ "ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ" ਹੈ)।
  1. ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ।
 2. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ।
 3. ਸਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
 4. ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼।
 5. ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਸਮੇਤ, ਸਿਰਫ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਵੈਚਲਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਈ-ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਾਂ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ nicole@mentalhealthketo.com 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਖੁਲਾਸੇ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਐਂਟੀ-ਸਪੈਮ ਨੀਤੀ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੈਮ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਰ 'ਤੇ ਅਣਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਭੇਜ ਕੇ CAN-SPAM ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ।

ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ।

ਅਸੀਂ COPPA (ਚਿਲਡਰਨ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਅਤੇ GDPR (EU ਦੇ ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ।

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੋਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।

ਡਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ।

ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ GDPR- ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ nicole@mentalhealthketo.com ਜਾਂ 2015 NE 96 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।th CT, ਵੈਨਕੂਵਰ, WA 98664.  

 ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 05 / 11 / 2022