ਨਿਕੋਲ ਲੌਰੇਂਟ, LMHC


ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ! ਮੈਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।